UWAGA AZBEST - USUWANIE W 2018 R.

 (link otworzy duże zdjęcie)

UWAGA AZBEST - USUWANIE W 2018 R.

RIR.6236.2.2017

 

      SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA

USUWANIA AZBESTU - NA 2018 R.

 

Wójt Gminy Domaniów, aby pomóc mieszkańcom w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest, planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu "Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Program WFOŚiGW zakłada, że mieszkańcy gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy. Gmina w oparciu o zgłoszenia właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wniosek o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie) zwany dalej wnioskiem orazinformację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, może składać wniosek o dofinansowanie w formie dotacji.

Gmina Domaniów posiada „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniów” zatwierdzony uchwałą nr XL/261/13 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 grudnia 2013r.Integralną częścią powyższegoprogramu jest baza danych (inwentaryzacja) o obiektach zinwentaryzowanych na przełomie lipca i sierpnia 2013r. i zaktualizowanych w 2014r, 2015r,2016r i 2017r.Ilość odpadów zawierających azbest zgłoszona we wniosku nie może być większa niż zinwentaryzowana i ujęta w/w programie.

 

Zainteresowani, którzy chcą w 2018 roku zmienić pokrycie azbestowe lub unieszkodliwić zdeponowany na nieruchomości wyrób azbestowy, powinni złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gmy Domaniów w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 listopada 2017 r. 

Wraz z wnioskiem (stanowiącym załącznik nr 1) należy złożyć:

-        informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.)- na formularzu stanowiącym zał. nr 2,

-        dokumentację zdjęciową (załącznik obligatoryjny).

Decydującydla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do Urzędu Gminy
w Domaniowie.

Druki „wniosku” oraz "Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania" są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/8292/lista/azbestlub w Urzędzie Gminy Domaniów, osoba do kontaktu Joanna Pach.

Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą być realizowane w roku ogłoszenia Programu WFOŚiGW, przez firmę posiadającą stosowne zezwolenia oraz wybraną przez Beneficjenta (gminę) zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia efektu ekologicznego oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających jego uzyskanie.

Gmina Domaniów może uzyskać 85% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest bez możliwości uzyskania dofinansowania kosztów nowych pokryć dachowych. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców, którzy zdemontowali wyroby zawierające azbest i przekazali je do unieszkodliwienia.

JST pośredniczące w przekazywaniu dofinansowania ostatecznemu odbiorcy stosują zasady pomocy publicznej.

 

Wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do złożenia wniosku (aktualizacji), po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury i Budownictwa  w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Pach –podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i utrzymania drógw Urzędzie Gminy Domaniów w godzinach pracy urzędu pod numerem tel.71/3017735; w formie elektronicznej: adres e-mail: j.pach@gminadomaniow.pl

 

 

Opublikowano: 02 października 2017 09:14

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

informacja_o_wyrobach_zawierajcych_azbest_zal_nr_2_1.pdf [126.98 KB]

uwaga_azbest_1.docx [183.24 KB]

wniosek_zal_nr_1_1_azbest.doc [43 KB]

Wyświetleń: 814

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl