Przebudowa części drogi gminnej nr 111595D do Radoszkowic

Gmina Domaniów ogłasza

przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą:

Przebudowa części drogi gminnej nr 111595D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1590D do końca miejscowości Radoszkowice

w ramach zadania rekultywacyjnego pod nazwą

„KOŃCZYCE – RADOSZKOWICE DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH”

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą „Pzp” – oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W kwestiach nieuregulowanych powyższą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny

Więcej informacji na stronie : www.bip.gminadomaniow.pl

Opublikowano: 01 sierpnia 2017 18:31

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [182.02 KB]

Wyświetleń: 459

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl