Kolejne pozyskane środki zewnętrzne

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Domaniów pozyskała kolejne środki zewnętrzne na oświatę. Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski popdisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinanoswanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

Nr naboru, nazwa Osi Priorytetowej, Działania , Podziałania, Priorytet inwestycyjny - cel, tytuł projektu:

RPDS.10.02.01-IŻ.00-02-220/17 (Edukacja. Zapewnienie  równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny).

Celem projektu jest ograniczanie i zabieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Tytuł: „Świat wokół nas – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”

Wnioskodawca: Gmina Domaniów

Partner: Gmina Wiązów

Inne podmioty/instytucje zaangażowane w realizacje projektu: Gminny zespół Oświaty w Domaniowie, Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz

Czas zamknięcia projektu: 30.06.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 428 856, 80 zł

Kwota dofinansowania, dotacji bezzwrotnej: 1 315 351, 80 zł

 

Szczegółowe zadania, które będą realizowane w projekcie:

  1. Zajęcia pozalekcyjne matematyczno-przyrodnicze; w tym zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów
  2. Zajęcia pozalekcyjne – efektywna nauka; w tym: zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów i zestawów trenerskich dla nauczycieli, szkolenia nauczycieli
  3. Zajęcia pozalekcyjne – robotyka oraz zakup doposażenia, zestawów Lego Technika, tablety do programowania skonstruowanych robotów
  4. Zajęcia pozalekcyjne – informatyka i druk 3D; zakup sprzętu takiego jak drukarki 3D i materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych
  5. Organizacja olimpiad (testów wiedzy na wejściu i wyjściu) i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych oraz festiwali robotów
  6. Cykliczne, semestralne warsztaty dla nauczycieli a także monitorowanie jakości zajęć pozalekcyjnych

Opublikowano: 06 października 2017 12:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 424

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl