Debata nad raportem o stanie gminy Domaniów za 2018 rok.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Opublikowano: 31 maja 2019 13:44

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zarzadzenie_wojta_gminy_domaniow_w_sprawie_przedlozenia_raportu_o_stanie_gminy_domaniow_za_2018_r.pdf [452.72 KB]

raport.pdf [2.17 MB]

Wyświetleń: 318

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl