UWAGA !!! Dotacja do budowy POŚ i SZAMBA

 (link otworzy duże zdjęcie)

WÓJT GMINY DOMANIÓW

      OGŁASZA NABÓW WNIOSKÓW

 

OD DNIA 22 marca 2019 r. DO DNIA 5 kwietnia 2019r.

 

NA DOTACEJĘ CELOWĄ W 2019r. NA DOFINANSOWANIE

DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SZAMB

 

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA W/W DOTACJI CELOWEJ W 2019 r.

Wójt Gminy Domaniów, w celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Domaniów, będzie udzielał dotacji celowych właścicielom nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Domaniów, zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub w części mieszkalnym po złożeniu wniosku.

Wysokość dotacji:

Zgodnie z uchwałą nr V/38/19 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2019 r. § 6 Wysokość dofinansowania wynosi:

1)      dla przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN-EN 12566-3:

a)       dla budynków jednorodzinnych (do 15 osób) – 75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy i 00/100);

b)      dla budynków wielorodzinnych (powyżej 15 osób) – 75 % udokumentowanych kosztów, jednak
w wysokości nie większej niż 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy i 00/100);

2)      dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba) –  75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące i 00/100).

Składanie wniosków:

Zainteresowani, którzy chcą w 2019 roku otrzymać dotację na budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni, powinni złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniowie

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Domaniowie.

Druki „wniosku o przyznanie dotacji…”, "zgodę na przetwarzanie danych osobowych", „pisemna zgoda właścicieli/współwłaścicieli”, pełnomocnictwo” są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.gminadomaniow.pl/ , na stronie internetowej https://gminadomaniow.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty   lub        w Urzędzie Gminy Domaniów, pokój nr 3.

 

Wypłata środków przyznanej dotacji nastąpi po rozliczeniu inwestycji:

Rozliczenie dotacji reguluje § 9 Uchwały nr V/38/19 Rady Gminy Domaniów z dnia 27 lutego 2019 r.

-Warunkiem wypłaty dofinansowania jest:

1)      zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami, a w szczególności z ustawą Prawo budowlane i Prawo wodne;

2)      złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, do 29 listopada 2019 r.

 

Szczegółowych informacji udziela: Joanna Pach, Aneta Domańska,  pok. nr 3, Urząd Gminy w Domaniowie         w godzinach pracy urzędu pod numerem tel.71/301-73-80; w formie elektronicznej: adres e-mail: j.pach@gminadomaniow.pl , a.domanska@gminadomaniow.pl

 

WÓJT GMINY DOMANIÓW

 

/-/ WOJCIECH GŁOGULSKI

Opublikowano: 18 marca 2019 11:42

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

zalacznik_nr_1_wniosek_o_udzielenie_dotacji.pdf [377.71 KB]

zalacznik_nr_2_zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf [187.46 KB]

zgoda_2_i_klauzula_informacjyjna.pdf [103.33 KB]

pelnomocnictwoogolne_dla_wspolwlascicieli_dla_10_osob.pdf [86.07 KB]

zgoda_dla_wspolwlasciciela_malzonka.pdf [62.46 KB]

zgoda_dla_wspolwlasciciela_na_posadowienie_pos_lub_szamba_na_dzialce.pdf [61.11 KB]

zgoda_dla_wspolwlasciciela_uzytk_wieczyste.pdf [86 KB]

zgoda_dla_wspolwlasciela_o_niekorzystaniu_z_pos.pdf [76.33 KB]

pelnomocnictwo_dla_osoby_wystepujacej_w_imieniu_wlasciciela_.pdf [74.52 KB]

Wyświetleń: 544

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl