OPŁAĆ NIANIĘ Z PROJEKTU AKTYWNI RODZICE

 (link otworzy duże zdjęcie)

Projekt pt. „Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez FUNDACJĘ PRIMOHUMAN w partnerstwie z Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

Projekt skierowany jest do osób:

- zamieszkujących na terenie powiatu strzelińskiego lub oławskiego,

- sprawujących opiekę nad dzieckiem od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia do 3 lat,

- niewykonujących pracy zawodowej ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem,

- chcących wrócić do zatrudnienia.

W ramach projektu:

  • Osoby przebywające na urlopach macierzyńskim i rodzicielskim mogą uzyskać w ramach projektu zwrot poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – średnio 730,00zł / miesiąc
  • Osoby przebywające na wychowawczych oraz osoby niepracujące mogą uzyskać zwrot poniesionych przez siebie kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię – do 2 246,69zł /miesiąc.

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie www.aktywnirodzice.eu

 Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, zaś mieszkańcy gminy Domaniów (jako obszaru wiejskiego) są grupą szczególnie wspieraną w projekcie.

Opublikowano: 05 lutego 2020 10:45

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 343

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl