Najnowsze Aktualności

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Lista podmiotów wrażliwych:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • noclegownie albo ogrzewalnie
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • podmioty systemu oświaty
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną
 • ochotnicze straże pożarne
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku
 • rodzinne domy pomocy
 • centra integracji społecznej
 • kluby integracji społecznej
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

UWAGA!!! Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Wysokość dodatku

Dodatek wyniesie 40% różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich 2 lat.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Domaniów pok. nr 2
 • pocztą przesyłając wniosek na adres: Urząd Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów
 • za pomocą Platformy ePUAP

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest w udostępnionych materiałach poniżej lub w wersji papierowej -  w siedzibie Urzędu.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 roku.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dofinansowania.

Wniosek

 Arkusz do obliczenia dodatku

Informacje

 

attach_file Załączniki

Ikona pdf Indtrukcja wypelniania wniosku (1) pdf 115,25 kB