Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://gminadomaniow.pl/

Urzęd Gminy Domaniów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Domaniów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-30.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Sala, sekretarz@gminadomaniow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 301 73 72 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Domaniów

Domaniów nr 56
55-216

Dostosowanie wejść do budynku
Wejście główne do budynku Urzędu Gminy Domaniów zlokalizowane jest od strony południowej. Budynek posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne ulokowane w północnej części budynku. Urząd Gminy mieści się na parterze i na I piętrze w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w
poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (jednak nie otwierają się automatycznie). Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy, który obsłuży daną osobę poza budynkiem.

 • Obiekt posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne w północnej części budynku. 
 • Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne jednobiegowe. 
 • Szerokość schodów zewnętrznych wynosi od 340 cm (góra schodów) do 514 cm (dół  schodów).
 • W biegu schodów jest 10 stopni mających 17 cm wysokości. 
 • Stopnie posiadają 2-3 centymetrowe noski. 
 • Brak oznaczeń krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów zewnętrznych.
 • Brak oznakowania fakturowego schodów, brak poręczy. 
 • Przedsionek ma wymiary 210 x 200 cm. Z przedsionka do głównej części budynku 
 • Urzędu prowadzą drzwi dwuskrzydłowe w części przeszklone. Główne skrzydło drzwi  ma szerokość 77 cm.

Dostosowanie korytarzy
Ciągi komunikacyjne w budynku zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami i wytycznymi technicznymi kilkadziesiąt lat temu. W ramach jednej kondygnacji budynku występuje zmiana poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów. Schody nie mają odpowiedniej szerokości biegu. Komunikacja pozioma zapewniona przez ciągi komunikacyjne o szerokości 175 cm na parterze i 120 na piętrze. Brakuje pochwytów w przestrzeni korytarzy. Stojące na korytarzach krzesła zwężają szerokość przejścia. Dodatkowo w przestrzeni ciągów komunikacyjnych występuje wisząca infrastruktura, jak np. schody przyścienne prowadzące na poddasze.

Dostosowanie schodów
Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku, zamontowane są schody.
Komunikacja pozioma zapewniona przez ciągi komunikacyjne o szerokości 175 cm na parterze i 120 na piętrze. Brakuje pochwytów w przestrzeni korytarzy. Stojące na korytarzach krzesła zwężają szerokość przejścia. Dodatkowo w przestrzeni ciągów komunikacyjnych występuje wisząca infrastruktura, jak np. schody przyścienne prowadzące na poddasze.

Dostosowanie wind:
Wewnątrz budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni:
Brak.

Dostępność platform:
Brak.

Dostępność informacji głosowych:
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych:
Brak.

Dostosowanie parkingów:
Na parkingu wyznaczono 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Należy pamiętać o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą. Miejsce jest oświetlone oraz częściowo monitorowane.
Miejsce parkingowe oznakowane jest w sposób poziomy i pionowy.
Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.

Prawo wstępu z psem asystującym:
Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495).

Dostępność tłumacza języka migowego:
W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Numer komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji 
SMS i/lub MMS: 609 316 587.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://youtu.be/W3KltNhVpok?si=yUX3qP_MGhCzhkNVA
ktualny raport z zapewnienia dostępności: https://gminadomaniow.pl/dostepnosc/raport-o-stanie-dostepnosci.html
Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.