Najnowsze Aktualności

INFORMACJA O PROJEKCIE - "DOSTĘPNY SAMORZĄD W GMINIE DOMANIÓW".

INFORMACJA O PROJEKCIE - "DOSTĘPNY SAMORZĄD W GMINIE DOMANIÓW".

logotypy_fe_2014_2020_.jpg

Gmina Domaniów realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępny samorząd w Gminie Domaniów”. Umowa nr DSG/0239 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach grantu Gmina Domaniów zaplanowała działania mające na celu zapewnienie dostępu do usług publicznych poprzez niwelowanie barier w obszarze: architektonicznym i komunikacyjno- informacyjnym.

Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w budynku Urzędu Gminy w Domaniowie. W ramach środków pochodzących z grantu zaplanowano miedzy innymi:

 - zakup i montaż platformy schodowej, mającej na celu zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku,

- zakup i montaż urządzeń mających na celu zapewnienie informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń w sposób dotykowy i wizualny w tym: planów tyflograficznych;

- oznakowania odpowiednio pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych itp.

- dostosowanie przekazu informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami związanych z wzrokiem, słuchem, dysfunkcjami poznawczymi poprzez zakup m.in. pętli indukcyjnej;

- usługę tłumacza migowego.

Ponadto celem projektu jest zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego wśród osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju oraz zmniejszenie poczucie ograniczonego dostępu do usług publicznych wśród osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Łączna wysokość wydatków ogółem przedsięwzięcia grantowego wynosi 92 455,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych), w tym łączna wysokość wydatków możliwych do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia grantowego wynosi 92 455,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych). Grant jest finansowany z następujących źródeł:

a. ze środków europejskich w kwocie 77 921,07 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych siedem groszy), co stanowi 84,28% powierzonego grantu.

b. ze środków dotacji celowej w kwocie: 14 533,93 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), co stanowi 15,72 % kwoty powierzonego grantu.

 
 

attach_file Załączniki

Ikona jpg FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1 jpg 302,03 kB
Ikona jpg 1 jpg 114,30 kB
Ikona jpg logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb-1 jpg 156,70 kB