Najnowsze Aktualności

Dni Otwarte 2024

Dni Otwarte 2024

„Odkryj szkoły w gminie Domaniów. Nowoczesne, bezpieczne, ekologiczne i dostępne”

Cieszymy się niezmiernie, że po dwóch latach ciężkiej pracy zakończyliśmy bardzo ważną inwestycję w Gminie Domaniów podczas, której zmodernizowano dwie szkoły podstawowe. W ramach trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej placówki poddano termomodernizacji, dostosowaniu do Modelu Dostępnej Szkoły oraz do nowoczesnych standardów edukacyjnych wraz z zapewnieniem uczniom nowoczesnych technologii IT, sprzętu multimedialnego, ergonomii mebli i pomocy dydaktycznych, umożliwiając w ten sposób dostęp do edukacji na najwyższym poziomie. Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego oraz efektów pracy wielu osób w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie oraz w Szkole Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Wierzbnie a także fotorelacji z DNI OTWARTYCH, które odbyły się 6-7 marca 2024 r.

I.„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH W GMINIE DOMANIÓW”
(nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0024/21)

Dofinansowanie w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFRR: 

6 794 684,63 zł

II. „Wspieramy dostępność” w ramach IV Osi Priorytetowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie „Dostępnej szkoły”.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczonych i zaakceptowanych w ramach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 126/2022/BZP/DPE/DS. wyniosła 

1.239.524,58 PLN 

Całkowity koszt inwestycji to: 21.906,17 zł, w tym w ramach dofinansowania zewnętrznego 20.614.176,21 zł, środki Gminy Domaniów: 1.292,367,96 zł