Najnowsze Aktualności

Raport o stanie gminy 2023

Raport o stanie gminy 2023

Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Planowany termin Sesji Rady Gminy Domaniów, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, odbędzie się w miesiącu czerwcu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Domaniów.

attach_file Załączniki

Ikona pdf Zarządzenie RAPORT.pdf pdf 134,74 kB
Ikona pdf Raport za 2023.pdf pdf 5,07 MB