Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  w Powiecie Oławskim w 2020 roku

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób
w ciągu ostatniego roku.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), Starosta Oławski utworzył  punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób uprawnionych.

 • Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie,
  pl. Zamkowy 15
  (pokój nr 13). Pomoc prawna świadczona jest w dni powszednie,
  w godzinach od 14.00 do 18.00. Pomocy udzielają radcowie prawni oraz  adwokaci.
 • Drugi punkt – nieodpłatna pomoc prawna -  zlokalizowany jest w trzech Urzędach: 1) w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21)

- w poniedziałki, czwartki od godz. 8.00 do 12.00

- we wtorki: od godz. 13.00 do 17.00.

2) w filialnym budynku Urzędu Gminy Oława ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) , przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10) 

– środy: od godz. 8.00 do 12.00

3) w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a)
- w piątki: od godz. 9.00 do 13.00

 Punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa- Fundacja w Służbie Wsi.

 

 

 

 • Trzeci punkt- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zlokalizowany jest w trzech Urzędach:

1) w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 41, (pokój 21)

- w środy i piątki od godz. 8.00 do 12.00

2) w filialnym budynku Urzędu Gminy Oława ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) , przy ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10) 

– poniedziałki i piątki  od godz. 10.00 do 14.00

3) w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a)
- w czwartki  od godz. 9.00 do 13.00

Telefoniczna rejestracja na wizytę do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

71 301 15 58

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej  może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie
z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona

nieodpłatna mediacja.

 

Nieodpłatna mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa,

 

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Ankieta

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę
(tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Ankietę należy złożyć bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub w późniejszym terminie przesłać listownie na adres:

 

Starostwo Powiatowe w Oławie; ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława.

 

Starosta Oławski realizując obowiązek wynikający z art. 8a ust.4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 r. informuję, że lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie w zakładce :
nieodpłatna pomoc prawna

 

 

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl