Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Oławskim w 2020 roku

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Starosta Oławski utworzył punkty, w których poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, jest udzielana nieodpłatnie pomoc prawna dla osób uprawnionych.

  • Pierwszy punkt – nieodpłatna pomoc prawna - porad udzielają radcowie prawni oraz  adwokaci

Urząd Miejski w Oławie,  pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13).

Pomoc prawna świadczona jest w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00..

 

  • ·         Drugi punkt – nieodpłatna pomoc prawna - punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa Fundacja w Służbie Wsi

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, ul. Witosa 41, (pokój 21)

Dni i godziny dyżurów :

poniedziałki, czwartki od godz. 8.00 do 12.00

wtorki: od godz. 13.00 do 17.00

Urząd Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a)

Dni i godziny dyżurów

piątki: od godz. 9.00 do 13.00

Urząd Gminy Oława ( filia) - ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10)

Dni i godziny dyżurów :

środy od godz. 8.00 do 12.00,

 

 

  • ·         Punkt trzeci – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie -  punkt prowadzi Organizacja Pozarządowa Fundacja w Służbie Wsi

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach , ul. Witosa 41, (pokój 21)

Dni i godziny dyżurów :

 Środy i piątki  od godz. 8.00 do 12.00

Urząd Gminy Domaniów, Domaniów 56, (pokój nr 1a)

Dni i godziny dyżurów

 czwartki: od godz. 9.00 do 13.00

Urząd Gminy Oława ( filia) - ul. św. Rocha 3, (pok. nr 10)

Dni i godziny dyżurów :

poniedziałki i wtorki od godz. 10.00 do 14.00,

 

Telefoniczna rejestracja na wizytę do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

71 301 15 58

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych
    w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  •  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności (art. 3 ust 2).

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej  może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób z niepełnosprawnością

Zgodnie z art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Ankieta

Osoby uprawnione po uzyskaniu porady prawnej mogą dobrowolnie wypełnić ankietę (tj. część B karty pomocy) obejmującą opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Ankietę należy złożyć bezpośrednio po udzielonej pomocy prawnej do skrzynki znajdującej się przed wejściem do punktu, w którym udzielana jest porada prawna lub w późniejszym terminie przesłać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Oławie; ul. 3 Maja 1; 55-200 Oława.

Starosta Oławski realizując obowiązek wynikający z art. 8a ust.4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 r. informuję, że lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oławie w zakładce : nieodpłatna pomoc prawna

 

Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniów w zakładce: nieodpłatna pomoc prawna.

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom.pl