Najnowsze Aktualności

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
 

Domaniów, dnia 14.07.2021 r.

 

ZMIANA

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczącego naboru na realizację zajęć w ramach projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałania 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Aktywne włączenie, w tym celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

 

  1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Domaniów

55-216 Domaniów 56

tel. 71 301 73 73

k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl

 

W związku z pomyłką pisarską związaną z niedoprecyzowaniem godzin warsztatów fotograficznych, warsztatów krawieckich oraz warsztatów zdrowego i ekonomicznego żywienia w zapytaniu ofertowym dotyczącym naboru na realizację zajęć w ramach projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów” z dnia 29 czerwca 2021 r. zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

 

Część 5: Warsztaty fotograficzne:

Zajęcia będą odbywać się w 2 edycjach, każda dla min. 8 osób max. 10 osób, tj.: 20h w okresie od dnia 01 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 20 h w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

Część 6: Warsztaty zdrowego i ekonomicznego gotowania:

 

Zajęcia będą odbywać się: 4 spotkania x 4 grupy – 2 cykle (16 warsztatów w ramach 1 cyklu), tj.: 16 h w okresie od dnia 01 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 16 h w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

Część 7: Warsztaty krawieckie:

Zajęcia będą odbywać się w 2 edycjach (1 edycja – 20 warsztatów) dla 2 grup (1 grupa od 8 do 12 osób), tj.: 20 h w okresie od dnia 01 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 20 h w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 

 

2. Osoba uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Buszczak, tel. 71 301 73 73, adres mailowy: k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl.

Zamawiający tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie ma prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.