Najnowsze Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIÓW"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIÓW"

Domaniów, dnia 01.09.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021

 

Dotyczące naboru na realizację kursów i szkoleń w ramach projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałania 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Aktywne włączenie, w tym celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

 

 1. Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Domaniów

55-216 Domaniów 56

tel. 71 301 73 73

k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. W ramach realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, ogłasza nabór ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie następujących kursów zawodowych i szkoleń:

Część 1: Kursu prawo jazdy kat. B.

Część 2: Kursu prawo jazdy kat. C.

Część 3: Kursu na przewóz rzeczy.

Część 4: Szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Część 5: Kursu animatora czasu wolnego i kursu animatora zabaw dla dzieci.

Część 6: Kursu pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni.

Część 7: Kursu gastronomicznego.

Część 8: Kursu operatora pilarki.

Część 9: Kursu administracyjno - biurowego.

 

2. W ramach w/w projektu Zamawiający zakłada wyłonienie Wykonawców, którzy będą realizować powyższe kursy i szkolenia w czasie trwania projektu.

3. Kursy i szkolenia odbywać się będą na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu.

4. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania zostanie ustalony przed podpisaniem umowy.

5. O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile wykażą, że spełniają określone w niniejszym zapytaniu warunki.

6. Warunki współpracy określone zostaną w umowie.

7. Podwykonawstwo w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

a. zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców w celu realizacji zamówienia,

b. za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność i odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne,

c. wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawców i zobowiązany jest do załączenia ich do oferty.

 

Zapytanie ofertowe zostanie podzielone na części, w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną cześć należy złożyć ofertę na odrębnych formularzach oferty wraz z wymaganą dokumentacją.

 

 

Część 1: Kurs prawo jazdy kat. B.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. B.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: kursów prawo jazdy kat. B. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursu lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Kurs na prawo jazdy kategorii B przewidziany jest dla 6 osób.

Czas trwania kursu 60 godzin dla jednej osoby w okresie od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

Na koszt kursu składają się:

 • cena kursu,

 • koszt badania lekarskiego,

 • koszt egzaminu (część praktyczna i teoretyczna),

 • opłata za wydanie dokumentu (na kwotę składają się opłata za wydanie dokumentu prawo jazdy, opłata ewidencyjna).

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 • Nadzorowania przebiegu kursu.

 • Kompletowania list obecności.

 • Nadzorowania uczestników projektu.

Część 2: Kurs prawo jazdy kat. C.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. C.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: kursów prawo jazdy kat. C. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursu lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Kurs na prawo jazdy kategorii C przewidziany jest dla 1 osoby.

Czas trwania kursu 50 godzin od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

Na koszt kursu składają się:

 • cena kursu,

 • koszt badania lekarskiego oraz psychologicznego,

 • koszt egzaminu (część praktyczna i teoretyczna),

 • opłata za wydanie dokumentu (na kwotę składają się opłata za wydanie dokumentu prawo jazdy, opłata ewidencyjna).

 

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu kursu.

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

Część 3: Kurs na przewóz rzeczy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia kursów i szkoleń z zakresu przewozu rzeczy.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: kursów na przewóz rzeczy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursu lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowychstanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Kurs na przewóz rzeczy przewidziany jest dla 1 osoby.

Czas trwania kursu 35 godzin od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

Na koszt kursu składają się:

 • kurs wraz z egzaminem,

 • koszt badania lekarskiego oraz psychologicznego,

 • opłata za wydanie dokumentu (na kwotę składają się opłata za wydanie dokumentu prawo jazdy, opłata ewidencyjna).

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu kursu.

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

Część 4: Szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia szkoleń dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: Szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia szkoleń lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych przewidziane są dla 2 osób.

Czas trwania szkolenia 110 godzin dla jednej osoby od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu kursu.

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). Ukończenie szkolenia uprawni uczestnika do podjęcia zatrudnienia:

 • w publicznych i prywatnych domach pomocy społecznej,

 • domach dla osób bezdomnych,

 • środowiskowych domach samopomocy dla osób chorych psychicznie,

 • ośrodkach wsparcia o charakterze pół stacjonarnym.

 

Część 5: Kursu animatora czasu wolnego i kursu animatora zabaw dla dzieci.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia Kursu animatora czasu wolnego i kursu animatora zabaw dla dzieci.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: Kursu animatora czasu wolnego i kursu animatora zabaw dla dzieci. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursów lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowychstanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 

 

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Kurs animatora czasu wolnego i kurs animatora zabaw dla dzieciprzewidziane są dla 2 osób.

Czas trwania kursów 8 h na Kurs Animatora czasu wolnego i 8 h na kurs animatora zabaw dla dzieci dla jednej osoby od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu kursu.

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

Kurs animatora czasu wolnego obejmuje zagadnienia:

 • Czym jest animacja?

 • Jak animować ?

 • Gry i zabawy wykorzystywane w pracy animatora.

 

Kurs animatora zabaw dla dzieci obejmuje zagadnienia:

 • Animator zabaw dla dzieci – wprowadzenie teoretyczne,

 • Wielkie bańki,

 • Zajęcia sportowe z dziećmi,

 • Zajęcia plastyczne oraz zabawy z dziećmi,

 • Face Painting,

 • Balonowe kreację – warsztaty praktyczne.

 

Część 6: Kursu pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia Kursu pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: Kursu pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursów lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Kurs pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni przewidziany jest dla 2 osób.

Czas trwania kursu 120 h dla jednej osoby od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu kursu.

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

Zakres tematyczny kursu:

 • Podstawy prawne związane z funkcjonowaniem terenów zieleni,

 • Projekty urządzania terenów zieleni oraz metody ich realizacji,

 • Narzędzia i maszyny,

 • Zakładanie terenów zieleni,

 • Pielęgnacja roślin ozdobnych,

 • Ochrona roślin ozdobnych.

 

Część 7: Kurs gastronomiczny.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia kursu gastronomicznego.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: Kursu gastronomicznego. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia szkoleń lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Kurs gastronomiczny przewidziany jest dla 2 osób.

Czas trwania kursu 150 godzin dla jednej osoby od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu kursu.

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

 

Absolwent kursu będzie potrafił:

 • klasyfikować składniki pokarmowe i określać ich źródła,

 • planować posiłki i ustalać jadłospisy,

 • klasyfikować usługi gastronomiczne i kalkulować ich koszty,

 • rozróżniać systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,

 • dobierać warunki do przechowywania żywności,

 • rozróżniać metody i techniki sporządzania potraw,

 • przestrzegać zasad racjonalnej gospodarki żywnością,

 • rozróżniać i użytkować sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspozycji potraw,

 • przestrzegać zasad gospodarki odpadami,

 • rozróżniać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciw pożarową, ochroną środowiska i ergonomią,

 • przestrzegać norm i zasad planowania żywienia.

 

Część 8: Kurs operatora pilarki.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia Kursu pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: Kursu pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursów lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kurs operatora pilarki przewidziany jest dla 2 osób.

Czas trwania kursu 150 h dla jednej osoby od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu kursu.

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

Cel kursu:

 1. Opanowanie przez kandydatów kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantujących najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.

 2. Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy w zawodzie.

 

Zakres tematyczny kursu przewiduje:

 1. Opanowanie przez kandydata wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskiwaniu drewna.

 2. Przyswojenie podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych.

 3. Umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego.

 4. Umiejętność poprawnej techniki wykonawstwa wszystkich czynności związanych z pozyskaniem drewna i prawidłowego wykorzystania przewidzianego sprzętu.

 

Część 9: Kurs administracyjno – biurowego.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 1. Uprawnienia – wykonawca powinien posiadać zarejestrowaną szkołę lub działalność gospodarczą uprawniającą do prowadzenia Kursu administarcyjno-biurowego.

 2. Doświadczenie - posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia: Kursu administarcyjno - biurowego. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 1do ZapytaniaOfertowego.

 3. Potencjał techniczny - powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

 4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursów lub zatrudniać osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

 5. Sytuacja ekonomiczna – wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonaniezamówienia.

 6. Złożył wypełnione oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

 

Do oferty należy dołączyć:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potwierdzenie posiadanych kwalifikacji (np. kopie zaświadczeń, certyfikat lub złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Kursu administarcyjno - biurowego przewidziany jest dla 2 osób.

Czas trwania kursu 60 h dla jednej osoby od września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu kursu.

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

 

Cel kursu:

 1. Przygotowanie do prowadzenie sekretariatów instytucji i firm o różnych formach własności i przedmiocie działania, a także do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej.

 

Zakres kursu przewiduje:

 1. Zasady organizacji pracy biurowej.

 2. Wybrane zagadnienia ekonomiczne.

 3. Podstawy rachunkowości.

 4. Wybrane zagadnienia prawne.

 5. Obsługa interesanta.

 6. Obsługa technicznych środków biurowych.

 7. Obsługa komputera.

 8. Ogólne informacje – kadry, płace.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem druku stanowiącym Załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 do Zapytania ofertowego.

 2. W ofercie należy podać cenę brutto kosztu kursu bądź szkolenia. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 4. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia w prowadzeniu kursów bądź szkoleń należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

 5. Oferty powinny zostać złożone do dnia 08.09.2021 r. do godziny 12:00 na adres zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56, osobiście lub przesłać na adres mailowy k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl, z dopiskiem – oferta zajęć i warsztatów- projekt „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”.

 6. Oferty zostaną otwarte i ocenione w dniu 08.09.2021 r.

 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę bez podawania przyczyny.

 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryterium wyboru.

 

 1. Ocena ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena usługi,

 • spełnienie wymogów formalnych.

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Buszczak, tel. 71 301 73 73, adres mailowy: k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl.

Zamawiający tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie ma prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

 

attach_file Załączniki

Ikona doc zapytanie_ofertowe_6.doc doc 200,00 kB
Ikona doc zalacznik_nr_1.doc doc 76,00 kB
Ikona odt zalacznik_nr_2.odt odt 65,84 kB
Ikona doc zalacznik_nr_3.doc doc 79,50 kB
Ikona odt zalacznik_nr_4.odt odt 66,23 kB