Najnowsze Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIÓW"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIÓW"

Domaniów, dnia 01.09.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2021

 

Dotyczące zorganizowania wyjazdów integracyjnych w ramach projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałania 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Aktywne włączenie, w tym celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

 

I. Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Domaniów

55-216 Domaniów 56

tel. 71 301 73 73

k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl

 

    1. II. Opis przedmiotu zamówienia:

    2.  

1. W ramach realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, ogłasza nabór ofert na usługę polegającą na organizacji:wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu.

2. Zamawiający zakłada organizację 8 jednodniowych wyjazdów do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu.

3. Zamawiający zakłada, że w jednym wyjeździe będzie uczestniczyć od 38 do 40 osób.

4.Zamawiający uzależnia koszt pojedynczego wyjazdu do liczby rzeczywistych uczestników wyjazdu.

5. Uczestnikami wyjazdu integracyjnego będą dzieci i osoby dorosłe.

6. Zamawiający może bez podania przyczyny zmienić liczbę uczestników każdorazowego wyjazdu.

7.Zleceniobiorca w ramach wyjazdu integracyjnego zobowiązany jest do zapewnienia następujących świadczeń:

- koszt biletów wstępu do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu,

- transportu uczestników wyjazdu integracyjnego: Domaniów – Wrocław, Wrocław – Domaniów,

- pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,

- wyżywienie ( np.: danie główne oraz napój) na terenie Wrocławia lub okolic dla wszystkich uczestników wyjazdu integracyjnego,

- ubezpieczenie wyjazdu integracyjnego oraz wszystkich osób uczestniczących w wyjeździe,

- przygotowanie szczegółowego planu wyjazdu.

 

III. Termin wykonania zamówienia :

Termin: od września 2021 r. do grudnia 2021 r.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Formularz ofertowy powinien być przygotowany zgodnie ze wzorem druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

 2. W ofercie należy podać koszt netto i brutto jednego wyjazdu integracyjnego przewidzianego max dla 40 osób. Cena brutto musi zawierać wszystkie świadczenia wymienione w pkt. II. zamówienia.

 3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie ze wzorem druku stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego.

 4. Do oferty należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO zgodnie ze wzorem druku stanowiącym załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego.

 5. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia w organizacji wyjazdów grupowych należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.

 6. Oferty powinny zostać złożone do dnia 08.09.2021 r. do godziny 12:00 na adres zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56, osobiście lub przesłać na adres mailowy k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl, z dopiskiem – oferta zajęć i warsztatów- projekt „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”.

 7. Oferty zostaną otwarte i ocenione w dniu 08.09.2021 r.

 8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę bez podawania przyczyny.

 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryterium wyboru.

 

V. Ocena ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena usługi,

 • spełnienie wymogów formalnych.

 

VI. Osoba uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Buszczak, tel. 71 301 73 73, adres mailowy: k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl.

Zamawiający tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie ma prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

 

attach_file Załączniki

Ikona doc zapytanie_ofertowe_7.doc doc 118,00 kB
Ikona doc zalacznik_nr_1.doc doc 80,50 kB
Ikona odt zalacznik_nr_2.odt odt 65,15 kB
Ikona odt zalacznik_nr_3.odt odt 62,25 kB
Ikona doc zalacznik_nr_4.doc doc 77,50 kB