Najnowsze Aktualności

Dzień Dziecka w ramach projektu "Aktywiazacja mieszkańców gminy Domaniów"

Dzień Dziecka w ramach projektu "Aktywiazacja mieszkańców gminy Domaniów"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie w ramach projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałania 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zorganizował wydarzenia integracyjne pt. „Dzień Dziecka”.

Wydarzenia odbyły się w 7 świetlicach wiejskich na terenie gminy Domaniów tj.: Kończycach, Domaniowie, Polwicy, Swojkowie, Goszczynie, Skrzypniku i Jankowie. Dzieci wspólnie z rodzicami spędziły miłe chwile na zabawach prowadzonych przez animatora przy drobnym poczęstunku. Na koniec otrzymały drobne upominki.