Najnowsze Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DORADCĘ ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTY "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIÓW"

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DORADCĘ ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTY "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW GMINY DOMANIÓW"

Domaniów, dnia 26.11.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2021

 

Dotyczące naboru na Doradcę zawodowego prowadzącego indywidualne konsultacje z uczestnikami w ramach projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałania 9.1.1 „Aktywna integracja – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Aktywne włączenie, w tym celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie.

 

I. Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Domaniów

55-216 Domaniów 56

tel. 71 301 73 73

k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl

 

    1. II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. W ramach realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie projektu pn. „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”, ogłasza nabór ofert na:

 

Doradcę zawodowego.

 

2. W ramach w/w projektu Zamawiający zakłada wyłonienie Wykonawcy, który będzie realizować powyższe usługi w czasie trwania projektu.

3. Konsultacje odbywać się będą na podstawie wcześniej ustalonego harmonogramu.

4. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie ustalony przed podpisaniem umowy.

5. O niniejsze zamówienie mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile wykażą, że spełniają określone w niniejszym zapytaniu warunki.

6. Warunki współpracy określone zostaną w umowie.

7. Podwykonawstwo w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

a. zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców w celu realizacji zamówienia.

b. za działania bądź zaniechania podwykonawców Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność i odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne.

c. wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawców i zobowiązany jest do załączenia ich do oferty.

 

Doradca zawodowy.

Ofertę mogą składać osoby, które posiadają:

a) wykształcenie kierunkowe,

b) potwierdzone stosownym dokumentem minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe,

c) potwierdzenie stosownym dokumentem kwalifikacje/kompetencje do prowadzenia danej formy zajęć.

 

Do oferty należy dołączyć:

CV (Curriculum Vitae).

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Deklaracja bezstronności stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 

Indywidualne konsultacje Doradcy zawodowego z uczestnikami projektu: po 2 godz. dla każdego z 20 uczestników (łącznie 40 godz.) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na podstawie ustalonego harmonogramu przed podpisaniem umowy.

Miejsce wykonania zamówienia: świetlice wiejskie na terenie gminy Domaniów.

 

W ramach zleconych zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Nadzorowania przebiegu zajęć i celu spotkania (realizacji planu spotkania w sposób adekwatny do możliwości uczestników).

 2. Kompletowania list obecności.

 3. Nadzorowania uczestników projektu.

 

Poprzez indywidualne konsultacje z Doradcą zawodowym uczestnicy projektu zdobędą wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy oraz umiejętności tworzenia profesjonalnego CV.

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem druku stanowiącym Załącznik Nr 1,2,3 i 4 do Zapytania ofertowego.

 2. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie 1 godziny usługi. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz CV.

 4. W celu potwierdzenia posiadania doświadczenia w prowadzeniu konsultacji należy dołączyć Oświadczenie stanowiące załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego.

 5. Oferty powinny zostać złożone do dnia 10.12.2021 r. do godziny 12:00 na adres zamawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56, osobiście lub przesłać na adres mailowy k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl, z dopiskiem – oferta zajęć i warsztatów- projekt „Aktywizacja mieszkańców gminy Domaniów”.

 6. Oferty zostaną otwarte i ocenione w dniu 10.12.2021 r.

 7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę bez podawania przyczyny.

 9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zapytania oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane poniżej kryterium wyboru.

 

 

IV. Ocena ofert.

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • cena usługi,

 • spełnienie wymogów formalnych.

 

 

V. Osoba uprawniona do kontaktu:

Katarzyna Buszczak, tel. 71 301 73 73, adres mailowy: k.buszczak@gops.gminadomaniow.pl.

Zamawiający tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie ma prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.

 

attach_file Załączniki

Ikona doc ZAPYTANIE OFERTOWE 11 doc 121,50 kB
Ikona doc ZAŁĄCZNIK NR 1 doc 80,50 kB
Ikona odt ZAŁĄCZNIK NR 2 odt 65,84 kB
Ikona doc ZAŁĄCZNIK NR 3 doc 80,00 kB
Ikona odt ZAŁĄCZNIK NR 4 odt 66,23 kB