Najnowsze Aktualności

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Domaniowie

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) - strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie średnie lub wyższe,

 6. staż pracy – w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata.

b. Wymagania dodatkowe:

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie prac administracyjno-biurowych przy obsłudze świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 2. mile widziana znajomość programów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych firmy „Sygnity”, a także biegła zdolność poruszania się w internetowym systemie aktów prawnych „LEX”,

 3. umiejętność prowadzenia strony internetowej,

 4. umiejętność redagowania projektu decyzji administracyjnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 5. umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach prawa i wykorzystywania posiadanej wiedzy,

 6. umiejętność sprawnej obsługi interesantów,

 7. znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów w zakresie:

- ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- ustawy o karcie dużej rodziny,

- ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- Kodeks postępowania administracyjnego,

- Kodeks karny.

 

      8. biegła obsługa komputera, pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,

      9. predyspozycje osobowościowe – komunikatywność, samodzielność, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i współpracy w zespole, umiejętność analizy przedłożonych dokumentów uprawniających do uzyskania świadczeń,  zaangażowanie i umiejętność terminowego wykonywania zadań, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, obowiązkowość, staranność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Podstawowy zakres obowiązków służbowych:

 1. Obsługa: Świadczeń rodzinnych, Świadczeń z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny, wydawanie zaświadczeń do czystego powietrza, Świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, (udzielanie informacji w zakresie uprawnień do tych świadczeń, potrzebnych dokumentów oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków).

 2. Przyjmowanie interesantów.

 3. Sprawdzanie prawidłowości składanych wniosków, dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do nabycia prawa do świadczeń.

 4. Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania lub odmowy przyznania świadczeń.

 5. Ustalanie prawa i prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych.

 6. Wprowadzanie danych do systemu.

 7. Sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń i sporządzanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.

 9. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych:

  - przygotowywanie wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego;

  - przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników;

  - sporządzania wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;

  -współpraca z komornikiem sądowym;

  - prowadzenie imiennego rejestru dłużników i analityki zobowiązań dłużników alimentacyjnych;

 10. Sporządzanie list wypłat realizowanych świadczeń.

 11. Przygotowywanie zapotrzebowania na środki, analiz, raportów i sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie określonym przez przełożonego;

 12. Współpraca z księgowością Ośrodka.

 13. Przygotowywanie i przekazywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną dokumentów do archiwum Ośrodka.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie.

 2. Umowa o pracę na czas określony, kolejna z możliwością zawarcia na czas nieokreślony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym – umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż na 6 miesięcy.

 3. Wymiar czasu pracy – pełen etat.

 4. Charakter stanowiska pracy: praca biurowa, stanowisko związane z pracą przy komputerze.

 5. Termin rozpoczęcia pracy: 01.09.2023 r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty niezbędne:

   

 1. Wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 2. Kopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy.

 3. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia (w przypadku trwania zatrudnienia – oświadczenie kandydata o okresie wykonywania pracy).

 4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań medycznych do pracy na wymienionym stanowisku.

 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z zatrudnieniem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniowie.

Dokumenty dodatkowe:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV),

 3. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2023-07-21 12:00:00

b. Sposób i miejsce:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniowie” bezpośrednio w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie, 55-216 Domaniów 56 w terminie do 24 lipca 2023 r. do godziny 1200 (liczy się data wpływu do GOPS Domaniów).

Oferty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

a) pierwszy etap – kwalifikacja formalna,

b) drugi etap –rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji.

2. Kandydat wybrany na stanowisko przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć:

a) Informację o niekaralności wydaną przez Krajowy Rejestr Karny.

b) Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wymienionym stanowisku.

c) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.domaniow.naszops.pl oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniowie 55-216 Domaniów 56 po przeprowadzonym naborze.

d) Dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni zostaną zniszczone po 3 miesiącach od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru o ile kandydat ich w tym terminie nie odbierze.

 

Informacji na temat naboru udziela Pani Katarzyna Buszczak pod nr tel. 71 301 73 73.