Najnowsze Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzicie,

w związku wygaśnięciem z dniem 31.08. 2023 r. 10 letniej umowy zawartej w dniu 04.06.2013 r. na prowadzenie szkoły Podstawowej  w Goszczynie przez Fundację „Świat Dzieci i Dorosłych”  kierujemy kolejny komunikat dot. przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 przez Gminę Domaniów.

Po uchwaleniu przez Radę Gminy Domaniów:

- Uchwały Nr XLV/304/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych, granic ich obwodów funkcjonujących na terenie gminy Domaniów,

- Uchwały Nr XLV/305/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Domaniów

- Uchwały Nr L/330/22 z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Domaniów Szkołę Podstawową w Goszczynie

Gmina Domaniów jako organ prowadzący SP w Goszczynie od 1 września 2023 r. uwzględniła w harmonogramie rekrutacji również Szkołę w Goszczynie i sporządziła dla niej projekt arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2023/2024, który wcześniej został zaopiniowany przez Związki zawodowe. Następnie w związku z art 51 ust. 2 pkt 12 i art. 110 ustawy Prawo oświatowe arkusz przekazano do zaopiniowania Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu. W dniu  22 maja 2023 r. Gmina Domaniów otrzymała pozytywną opinię do przedłożonego arkusza – treść opinii w załączniku wiadomości. Zaopiniowany pozytywnie arkusz zgodnie z obowiązującymi przepisami zaakceptował i zatwierdził Wójt. Mając powyższe na względzie Samorząd Gminy Domaniów zachęca również do zapoznania się z oficjalną informacją Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dot. braku podstaw prawnych do zwracania się przez Fundację „Świat Dzieci i Dorosłych” w Goszczynie  o wydanie opinii przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na temat arkusza organizacyjnego oddziału przedszkolnego oraz szkoły dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie na rok szkolny 2023/2024, ponieważ organem prowadzącym dla tej placówki pod adresem Goszczyna 28, od 1 września 2023 r. będzie Gmina Domaniów. W dniu 14 lipca 2023 r. Wójt Gminy Domaniów ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczynie. Informacje o konkursie dostępne są na stronie BIP GMINY DOMANIÓW w zakładce „Zarządzenia” oraz „Praca”, także na stronie www.gminadomaniow.pl zakładka „Informacje dot. przejęcia i dalszego prowadzenia Szkoły Podstawowej w Goszczynie przez Gminę Domaniów” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniowie. Jednocześnie informujemy, że Samorząd Gminy Domaniów nie prowadzi żadnych rozmów i mediacji z Zarządem Fundacji „Świat Dzieci i Dorosłych” w sprawie przedłużenia umowy na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Goszczynie. W kolejnych komunikatach Rodzice będę informowani na bieżąco o wszystkich działaniach podejmowanych przez Gminę Domaniów w celu sprawnego przygotowania się do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Goszczynie.  Proszę częściej zaglądać na www.gminadomaniow.pl zakładka Informacje dot. przejęcia i dalszego prowadzenia Szkoły Podstawowej w Goszczynie przez Gminę Domaniów

Dodatkowe pytania w tej sprawie można kierować dzwoniąc pod nr tel.: 71  30173 76.