Najnowsze Aktualności

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOMANIÓW

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOMANIÓW

Informujemy, że od 01 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Domaniów

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane w ramach systemu organizowanego przez Gminę.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Gminę.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych oraz zarządców budynków mieszkaniowych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane).

Lista podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej dostępna jest na stronie Gminy: www.bip.gminadomaniow.pl w zakładce środowisko naturalne => gospodarkaodpadami/utrzymanie czystości.

Poniżej bezpośredni link:

https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/5480/lista/1/gospodarka_odpadamiutrzymanie_czystosci

 

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000 zł.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Gminy Domaniów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 71 301 73 72 w godzinach pracy Urzędu.