Najnowsze Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Domaniów

Komunikat Wójta Gminy Domaniów

 

 

Przypominamy, że od 1 października 2020 r. zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaniów. 

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

25 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów zostanie naliczona opłata podwyższona w wysokości trzykrotności stawki opłaty za gospodarowanie odpadami tj. 75,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W związku z powyższym prosimy osoby, które nie dokonały jeszcze zmiany o niezwłoczne złożenie korekty deklaracji dotyczącej sposobu zbierania odpadów w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy Domaniów z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej. Powyższe ma zastosowanie na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996r. z późn. zm.