Najnowsze Aktualności

Nabór wniosków na wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Nabór wniosków na wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Nabór wniosków na wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

 

Gmina Domaniów informuje, że ruszył nabór wniosków na wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (Państwowych Gospodarstw Rolnych).

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunki jakie trzeba spełnić (łącznie) aby otrzymać dofinasowanie:

- dziecko zamieszkuje w Gminie Domaniów, jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

- dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku i oświadczenia o uprawnieniu do ubiegania się o wsparcie, który będzie podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Domaniów.

W/w dokumenty należy złożyć do dnia 04.11.2021 r. w siedzibie: Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów, sekretariat pokój nr 2.

Kontakt w sprawie naboru: 71 301 73 60.

Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR (do wglądu) np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr