Najnowsze Aktualności

Nabór wniosków na usuwanie azbestu na rok 2022

Nabór wniosków na usuwanie azbestu na rok 2022

NABÓR WNIOSKÓW

NA USUWANIE AZBESTU

NA ROK 2022

 

Wójt Gminy Domaniów

Informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie kosztów

usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie

gminy Domaniów.

 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniowie
w dniach od 05 listopada 2021 r.

do dnia 30 listopada 2021 r.

 

Wraz z wnioskiem stanowiącym zał. nr 1 należy złożyć:

-        informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.) - na formularzu stanowiącym zał. nr 2,

-        dokumentację zdjęciową (załącznik obligatoryjny),

-        tytuł dysponowania nieruchomością.

 

Formularz  wniosku” oraz "Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania" są do pobrania www.gminadomaniow.pl w zakładce komunikaty oraz                    w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.gminadomaniow.pl/wiadomosci/8292/azbest

lub w Urzędzie Gminy Domaniów, pok.3, tel. 71/30-17-380, osoba do kontaktu Joanna Pach.

 

Wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do złożenia wniosku (aktualizacji), po otrzymaniu przez Gminę  dotacji                              z WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

Wójt Gminy Domaniów

 

 /-/ Wojciech Głogulski