Najnowsze Aktualności

14 lipca upływa termin składania wniosków o dotację na budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni

14 lipca upływa termin składania wniosków o dotację na budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni

 

Zainteresowani, którzy chcą w 2017 roku otrzymać dotację na budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni, powinni złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniowie

w nieprzekraczalnym terminie od dnia 21.06.2017r.  do dnia 14 lipca 2017 r. 

Dotowany będzie zobowiązany rozliczyć się z otrzymanej dotacji do dnia 15 grudnia 2017r. (termin ostateczny).

Wraz z wnioskiem (stanowiącym załącznik nr 1) wnioskodawca powinien złożyć:

-        zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

-        tytuł prawny nieruchomości

-        pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie urządzeń na określonej działce, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwa,

-        wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych;