Najnowsze Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów

Domaniów, dnia 9 października  2017 r.

 

RIR.0051.2.2017

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów

 

Zgodnie z §14 uchwały nr VIII/51/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaniów (Dz. U. Woj. Dol. z 2011 r. Nr 137  poz. 2257), w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów (zarządzenie nr 359/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 14 lipca 2017 r.) przedstawiam zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wyrażonych w formie formularza ankietowego, którego wzór stanowił załącznik nr 1 do wymienionego zarządzenia, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Domaniów:

Do Urzędu Gminy w Domaniowie wpłynęło 40 ankiet konsultacyjnych, wypełnionych przez mieszkańców miejscowości Domaniów posiadających czynne prawo wyborcze.

Formularz ankietowy zawierał dwa pytania do mieszkańców, na które udzielone zostały następujące odpowiedzi:

1. Na pytanie: „Jakie jest Pani/Pana zdanie w sprawie nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów?”:

Głosów „za”: 40.

Głosów „przeciw”: 0.

2.Na pytanie: „Czy zgadza się Pan/Pani na nadanie nazwy ulicy, przy której znajduje się Pani/Pana budynek mieszkalny lub działka gruntu, zgodnie z propozycjami przedstawionymi na załączniku nr 2 do zarządzenia nr 359/2017  Wójta Gminy Domaniów z 14 lipca 2017 roku?”:

Głosów „za”: 40.

Głosów „przeciw”: 9, w tym:

  • 6 głosów dotyczących proponowanej nazwy ulicy „Kościelnej”, dla której zaproponowano nazwę  „Jaśminowa” (spośród  17 ankiet złożonych przez mieszkańców budynków znajdujących się przy tejże ulicy),
  • 3 głosy dotyczące proponowanej nazwy ulicy „Morelowa”, dla której zaproponowano nadanie w części nazwy „Sportowa” – jako kontynuacji już funkcjonującej ul. Sportowej – od boiska sportowego do drogi powiatowej nr 1595D, a dla części tej ulicy od boiska do ulicy  o proponowanej nazwie „Orzechowa”  nadanie nazwy zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w zarządzenia (spośród  3 ankiet złożonych przez mieszkańców budynków znajdujących się przy tej ulicy).


Stanowisko Wójta Gminy Domaniów :

Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw wszystkim ulicom w miejscowości Domaniów, zostały przeprowadzone na terenie wsi Domaniów z udziałem mieszkańców tej miejscowości, w dniach od 25 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r., z wykorzystaniem formularzy ankietowych wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 359/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 14 lipca 2017 r. Zawiadomienie (obwieszczenie) o konsultacjach społecznych zostało opublikowane zgodnie z § 9 wyżej wymienionej uchwały.

W konsultacjach społecznych w przedmiotowej sprawie, wzięło udział 40 mieszkańców miejscowości Domaniów – posiadających czynne prawo wyborcze.

 

Z uzyskanych opinii wynika, że mieszkańcy miejscowości Domaniów popierają propozycje nadania nazw wszystkim ulicom w tej wsi, a także wyrażają aprobatę dla zaproponowanych, w załączniku nr 2 do wyżej wymienionego zarządzenia, nazw ulic. Brak jest głosów sprzeciwu wobec proponowanych działań.

Kilku mieszkańców nie zgadza się co prawda z propozycją nadania nazwy „Kościelna” jednej z ulic – proponując dla niej nazwę „Jaśminowa” – jednakże wobec udzielenia poparcia dla nazwy „Kościelna” przez większość osób mieszkających przy tej ulicy, którzy wzięli udział w konsultacjach, należy zgodnie z zasadami demokracji uwzględnić zdanie przeważającej liczby mieszkańców.

Nie można uwzględnić również głosów sprzeciwu dotyczących nazwy „Morelowa”, zgodnie z którymi dla części tej ulicy (odcinek od boiska sportowego do drogi powiatowej nr 1595D)  mieszkańcy zaproponowali nadanie nazwy „Sportowa” jako kontynuacji ulicy Sportowej, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 379 i 142/3 w obrębie ewidencyjnym Domaniów w jednostce ewidencyjnej Domaniów. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowało by nadanie dwóch nazw dla jednej ulicy, zlokalizowanej na jednej działce ewidencyjnej (dz. nr 381 w obrębie ewid. Domaniów).

 

Zaznaczyć trzeba, że wprowadzenie nazw dla wszystkich ulic we wsi Domaniów pozwoli uporządkować sytuacje w zakresie numeracji porządkowej budynków oraz zagwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom tej miejscowości, gdyż właściwa numeracja porządkowa nieruchomości ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego oraz systemów wspomagania dowodzenia wszystkich służb ratunkowych (tj. pogotowia, policji, straży pożarnej, itd.). Poprawne dane adresowe są kluczową informacją dla operatorów numeru alarmowego 112, którzy są odpowiedzialni za określenie lokalizacji miejsca zdarzenia i przekazanie informacji odpowiednim służbom, które muszą sprawienie i szybko dotrzeć na jego miejsce. Obecnie adresy budynków we wsi Domaniów przysparzają trudności w szybkim odnalezieniu właściwego adresu w sytuacji kryzysowej, a także nie spełniają wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.   

Niezrozumiały jest brak zainteresowania tym problemem poprzednich władz gminy Domaniów.


Należy zauważyć, że każdorazowe wprowadzenie nazwy dla ulicy wiąże się ze zmianą numeracji porządkowej budynków (mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi), zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125), a tym samym koniecznością podjęcia przez mieszkańców tych budynków czynności polegających na zgłoszeniu we właściwych instytucjach zmiany adresu zamieszkania oraz potrzebą wymiany niektórych dokumentów (takich jak: prawo jazdy, dowód rejestracyjny itd.) – w myśl obowiązujących przepisów w Rzeczypospolitej Polskiej.


Celem wsparcia mieszkańców miejscowości Domaniów, w przypadku aprobaty propozycji nadania nazw wszystkim ulicom w tej wsi, podjęto równocześnie działania mające na celu zwolnienie z niektórych wydatków jakie niesie za sobą zmiana adresu zamieszkania, w tym koniecznością ponoszenia kosztów wymiany prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu. W tym celu wystosowano do Rady Powiatu w Oławie pismo o zwolnienie mieszkańców gminy Domaniów od uiszczania opłaty za wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku występowania o nie z powodu zmian administracyjnych polegających na nadaniu nazwy ulicy. Niestety komisje stałe Rady Powiatu w Oławie wyraziły negatywne stanowisko w tej sprawie, wobec czego wystosowano kolejne pismo o zmniejszenie opłat w przedmiotowej sprawie. Do dnia ogłaszania niniejszych wyników konsultacji nie wpłynęła jednak żadna odpowiedź od Rady Powiatu w Oławie.

 

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że właściwe jest wprowadzanie nazw dla wszystkich ulic we wsi  Domaniów, chociaż będzie to powodowało skutki finansowe dla mieszkańców tej miejscowości.  

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały konsultacje nie są wiążące dla organów gminy, jednakże powinny one zostać wzięte pod uwagę podczas podejmowania decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

WÓJT GMINY DOMANIÓW

mgr inż. Wojciech Głogulski

attach_file Załączniki

Ikona pdf wyniki konsultacji pdf 0,70 MB