Najnowsze Aktualności

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzówek w gminie Domaniów

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzówek w gminie Domaniów

Domaniów, dnia 26 października 2017 r.

RIR.6625.3.2017

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzówek w gminie Domaniów

 

Zgodnie z §14 uchwały nr VIII/51/11 Rady Gminy Domaniów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaniów (Dz. U. Woj. Dol. z 2011 r. Nr 137  poz. 2257), w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzówek w gminie Domaniów (zarządzenie nr 391/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 4 października 2017 r.) przedstawiam zestawienie zgłoszonych opinii, wyrażonych w formie formularza ankietowego, którego wzór stanowił załącznik nr 1 do wymienionego zarządzenia, wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy Domaniów:

Liczba ankiet, które wpłynęły
w wyznaczonym terminie

Opinia pozytywna

Opinia negatywna

63

63

0

 

Stanowisko Wójta Gminy Domaniów :

Konsultacje społeczne w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzówek w gminie Domaniów, zostały przeprowadzone na terenie wsi Piskorzówek  z udziałem mieszkańców tej miejscowości, w dniach od 12 października 2017 r. do 18 października 2017 r., z wykorzystaniem formularzy ankietowych wg. wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 391/2017 Wójta Gminy Domaniów z dnia 4 października  2017 r. Zawiadomienie (obwieszczenie) o konsultacjach społecznych zostało opublikowane zgodnie z § 9 wyżej wymienionej uchwały.

W konsultacjach społecznych w przedmiotowej sprawie, wzięło udział 63 mieszkańców miejscowości Piskorzówek – posiadających czynne prawo wyborcze.

Z uzyskanych opinii wynika, że mieszkańcy miejscowości Piskorzówek popierają budowę świetlicy wiejskiej w ich wsi.  Brak jest głosów sprzeciwu wobec planowanej inwestycji.

Konsultacje pozwoliły ustalić jakie są oczekiwania wyborów reprezentowanych przez radnego Adama Reszczyńskiego, wobec braku możliwości uzyskania takiej wiedzy w inny sposób.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że wprowadzenie do budżetu gminy zadania inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Piskorzówek i zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel oraz realizacja planowanego zamierzenia jest zgodne z wolą i potrzebami mieszkańców.

Zgodnie z § 3 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały konsultacje nie są wiążące dla organów gminy, jednakże powinny one zostać wzięte pod uwagę podczas podejmowania decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

WÓJT GMINY DOMANIÓW

mgr inż. Wojciech Głogulski

attach_file Załączniki

Ikona pdf wyniki konsultacji - SKAN pdf 1,14 MB