Najnowsze Aktualności

Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Gmina Domaniów pozyskała środki unijne w ramach RPO WD na projekt pod nazwą:

 „Rozwój edukacji w Gminie Domaniów”

 Całkowita wartość projektu to 431.446,87 zł, z czego dofinansowanie środków unijnych w kwocie 366.729,82 zł.,  wkład własny Gminy Domaniów 64.717,05 zł.

Projekt obejmie 110 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wierzbnie oraz 135 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie

Realizacja projektu od 01.09.2022 do 30.06.2023

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków COVID-19 poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbnie oraz w Domaniowie, w ramach których odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrody, biologii, z języka angielskiego, niemieckiego, zajęcia rozwijające uzdolnienia TIK, zaj. z geografii, chemii i fizyki, z umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Część zajęć odbędzie się w formie pozaszkolnej – ZOO afrykarium, Explore Wałbrzych, Hydropolis, Ogród botaniczny, Kraina wygasłych wulkanów, Muzeum komputerów, Planetarium we Wrocławiu, zwiedzanie Wrocławia z anglojęzycznym przewodnikiem.

Projekt zakłada również wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy przechodzeniu do kolejnego etapu edukacyjnego, w ramach tego zadania odbędą się zajęcia logopedyczne, psycho-edukacyjne, indywidualne treningi EFG Biofeedback, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna, konsultacje psychologiczne, zaj. socjoterapeutyczne.

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

w dniu 19 lipca 2022 r. Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski podpisał umowę o dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Rozwój edukacji w Gminie Domaniów", który będzie polegał na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć w szkołach w Domaniowie i w Wierzbnie. Odbędą się one w dwóch formach: stacjonarnej oraz pozaszkolnej (wycieczki edukacyjne). Ruszamy już w pierwszym semestrze 2022/2023. Zachęcamy do czynnego udziału w przedsięwzięciu wszystkich uczniów klas I-VIII. Aby to zrobić należy złożyć pisemną deklarację. Na początku roku szkolnego będą rozdawane uczniom i rodzicom specjalne druki do wypełnienia.

Pytanie dot. uczestnictwa, realizacji można kierować do dyretorów szkół, a także do realizatora projektu:

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, tel.: 71 3017376

Magdalena Foltyńska, Zenon Kopka