DOTACJE NA BUDOWĘ POŚ I SZAMBA

 (link otworzy duże zdjęcie)

                                   

                                   

WÓJT GMINY DOMANIÓW

OGŁASZA NABÓW WNIOSKÓW

 

OD DNIA 07.02.2018r. DO DNIA 30.03.2018r.

 

NA DOTACEJĘ CELOWĄ W 2018r. NA DOFINANSOWANIE DO

BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I SZAMB

 

OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA W/W DOTACJI CELOWEJ W 2018 r.

Wójt Gminy Domaniów, w celu realizacji zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Domaniów, będzie udzielał dotacji celowych właścicielom nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Domaniów, zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub w części mieszkalnym po złożeniu wniosku.

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Wysokość dotacji:

Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 stycznia 2018r. §6 Wysokość dofinansowania wynosi:

1)    dla przydomowych oczyszczalni ścieków:

a)     dla budynków jednorodzinnych (do 15 osób) – 75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy i 00/100);

b)     dla budynków wielorodzinnych (powyżej 15 osób) – 75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 12.000,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy i 00/100);

2)    dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba) –        75 % udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące i 00/100).

Składanie wniosków:

Zainteresowani, którzy chcą w 2018 roku otrzymać dotację na budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni, powinni złożyć wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniowie

w nieprzekraczalnym terminie od dnia 07.02.2018 r.  do dnia 30.03.2018 r.  Dotowany będzie zobowiązany rozliczyć się z otrzymanej dotacji do dnia 7 grudnia 2018r. (termin ostateczny).

Wraz z wnioskiem wnioskodawca powinien złożyć:

-        zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

-        tytuł prawny nieruchomości

-        pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie urządzeń na określonej działce, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego odpowiednie pełnomocnictwa,

-        wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych;

 

Decydujący dla zachowania terminu jest moment wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Domaniowie.

Druki „wniosku o przyznanie dotacji…”, "zgodę na przetwarzanie danych osobowych", „pisemna zgoda właścicieli/współwłaścicieli”, pełnomocnictwo” są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.gminadomaniow.pl/ lub w Urzędzie Gminy Domaniów, pokój nr 2a.

 

 

 

Wypłata środków przyznanej dotacji nastąpi po rozliczeniu inwestycji:

 

Rozliczenie dotacji reguluje § 9 Uchwały nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 stycznia 2018r.

  1. Warunkiem wypłaty dofinansowania jest:

1)    zrealizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem i stosownymi przepisami, a w szczególności
z ustawą Prawo budowlane i Prawo wodne;

2)    złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

  1. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

1)    imienne faktury VAT lub rachunki potwierdzające: wykonanie dokumentacji, zakup i montaż instalacji wraz z potwierdzeniem zapłaty;

2)    w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:

a)     zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ w przypadku kiedy nie korzystano z zaliczki;

b)     protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną;

c)     deklarację właściwości użytkowych zgodną z aktualną normą PN-EN 12566-3.

3)    w przypadku budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego:

a)    protokół z przeprowadzenia próby szczelności zbiornika;

b)     protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną;

c)     pisemne oświadczenie inwestora o nie wniesieniu przez właściwy organ sprzeciwu
w ustawowym terminie, co do zgłoszenia zakończenia budowy lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ, o nie wniesieniu sprzeciwu, co do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, jeżeli jest wymagane;

d)     inne dokumenty potwierdzające wymagania zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami,
w tym atesty higieniczne.

Druki „wniosek o rozliczenie dotacji…” jest do pobrania w BIP Domaniów pod adresem: http://bip.gminadomaniow.pl/

 

Istnieje możliwość udzielanie zaliczki na poczet dofinansowania:

Zgodnie z §10 Uchwały nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy Domaniów z dnia 17 stycznia 2018r. może być udzielana zaliczka do wysokości 50% przewidzianej dotacji, jednak w wysokości nie większej niż 6.000,00 zł.

Zaliczka udzielana może być jedynie na pisemny wniosek, który stanowi jako załącznik nr 4, wzór wniosku jest do pobrania w BIP Domaniów pod adresem http://bip.gminadomaniow.pl/

 

  1. Do wniosku o udzielenie zaliczki należy dołączyć następujące dokumenty:

1)    kopię planu zagospodarowania działki z lokalizacją instalacji;

2)    w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę:

a)     zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu, co do zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni, wydane przez właściwy organ, lub kopię pozwolenia na budowę;

b)     pozwolenie wodno-prawne dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę, oraz
w przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieku dla oczyszczalni poniżej 5m3
na dobę wydane przez uprawniony organ;

3)    w przypadku budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego – kopię pozwolenia na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ w przypadku zbiorników do 10 m3.

 

Szczegółowych informacji udziela Joanna Pach – podinspektor ds. mieszkaniowych i utrzymania dróg Urzędu Gminy w Domaniowie w godzinach pracy urzędu pod numerem tel.71/301-73-80; w formie elektronicznej: adres e-mail: j.pach@gminadomaniow.pl

 

WÓJT GMINY DOMANIÓW

 

/-/ WOJCIECH GŁOGULSKI

Opublikowano: 07 lutego 2018 14:31

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

wniosek.docx [18.58 KB]

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zal_nr_2.docx [14.48 KB]

zgoda_dla_wspolwlasciciela_malzonka.doc [26 KB]

zgoda_dla_wspolwlasciciela_na_posadowienie_pos_lub_szamba_na_dzialce.doc [25 KB]

zgoda_dla_wspolwlasciela_o_niekorzystaniu_z_pos.doc [25 KB]

zgoda_dla_wspolwlasciciela_uzytk_wieczyste.doc [26 KB]

pelnomocnictwo_dla_osoby_wystepujacej_w_imieniu_wlasciciela.docx [15.27 KB]

pelnomocnictwoogolne_dla_wspolwlascicieli_dla_8_osob.docx [16.14 KB]

Wyświetleń: 1077

Gmina Domaniów

Realizacja: IDcom-jst.pl